Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về KKT, KCN

Ngày 11/7/2014 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo về phát triển KKT, KCN để đánh giá tình hình thực hiện các biện pháp thu hút đầu tư vào KCN, KKT; tháo gỡ khó khăn cho các dự án; công tác quy hoạch; xây dựng cơ chế chính sách đã được nêu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ ba (tháng 2/2014) và tình hình hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị định 164/2013/NĐ-CP của các Bộ, ngành, địa phương.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp, tính đến tháng 6/2014, cả nước có 293 KCN đã thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 82.701 ha và 15 KKT ven biển với tổng diện tích hơn 697,8 ngàn ha. Trong 6 tháng đầu năm 2014, các KCN, KKT của cả nước đã thu hút được 330 dự án FDI cấp mới và 218 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5.562 triệu USD, bằng 70% so với cùng kỳ năm 2013. Đặc biệt, Tập đoàn Samsung tiếp tục đầu tư Dự án Samsung Display với tổng vốn đầu tư đăng ký 1 tỷ USD tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Thu hút đầu tư trong nước vào các KCN, KKT trong 6 tháng đầu năm được 187 dự án cấp mới và 55 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 59.746 tỷ đồng, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2013.
Để nhanh chóng, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, định hướng quan trọng trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, tạo môi trường đầu tư thuận lợi với hệ thống pháp luật, chính sách thống nhất cho nhà đầu tư vào KKT, KCN, CCN. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đề nghị các Bộ, ngành và địa phương có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu; tổng hợp và cập nhật về tình hình xây dựng và phát triển các KKT, KCN, CCN, trong đó xác định cụ thể tiến độ, khó khăn, vướng mắc của các KKT, KCN, CCN chậm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư đạt tỷ lệ lấp đầy thấp, chưa đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải, báo cáo Ban Chỉ đạo tại cuộc họp tiếp theo để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, sát thực tế;

Hai là, hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN, CCN theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Ba là, hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với KKT, KCN từ Trung ương tới địa phương; các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến lĩnh vực của mình khẩn trương hướng dẫn việc phân cấp ủy quyền thống nhất cho Ban Quản lý KKT, KCN các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP.

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ chế một cửa tại chỗ tại các Ban Quản lý KKT, KCN;

Các tin khác

Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh: Tạo ĐK phát triển hiệu quả các KCN

Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh: Thu hút dự án 1,4 tỷ USD từ Tập đoàn Samsung

KCN Bắc Ninh thu hút đầu tư